MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSMĚV

Jak to u nás vypadá a jak fungujeme

Kapacita školy je 96 dětí. Děti jsou ve 4 třídách, v každé z nich je 20-28 dětí a to vždy ve dvou vzdělávacích ročnících. Škola bývá kapacitně zcela naplněna.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně.


MŠ je zařazena mezi školy v celostátní síti škol, kapacitu má 96 dětí od 3 do 6 let. Děti se přijímají na jaře každého roku k docházce od září. Přijetí v průběhu školního roku na uvolněné místo je spíše výjimečné. Bližší informace jsou v záložce Dokumenty ke stažení. Přijetí a integrace dítěte mladšího, postiženého nebo s vývojovými problémy je možné dle momentálních podmínek MŠ (asistent pedagoga, volná kapacita). Děti s odkladem školní docházky setrvávají v MŠ, podle potřeby je pro ně připraven individuální program. Děti jsou podle věku zařazovány do dvou věkových skupin (mladší mají třídy v patře, starší v přízemí). Provozní doba je v pracovní dny od 6,00 hodin do 16,30 hodin. První a poslední hodinu jsou děti z celé MŠ vždy společně v jedné třídě. V době školních prázdnin bývá provoz omezen či uzavřen (rodiče jsou vždy v předstihu informováni). Rodiče za pobyt dítěte platí měsíční úplatu a náklady na potraviny. Bližší informace jsou v záložce Úřední deska.

Výchovný a vzdělávací program

Adaptace
V květnu a červnu mohou rodiče s budoucím "školáčkem" docházet do školky, aby jej seznámili s novým prostředím - jeho budoucí učitelkou, zahradou, třídou. První dny v září po domluvě s učitelkou může rodič s dítětem pobýt ve třídě, nebo mu usnadnit přestup pomocí hračky z domova apod. (informace poskytnou učitelky). Na kolektiv vrstevníků si dítě postupně zvyká stejně jako na organizaci aktivit v průběhu dne. K tomu slouží tříměsíční zkušební doba.

Školní vzdělávací program (dále ŠVP)
Mateřská škola má svůj ŠVP, ve kterém jsou podrobně rozvedeny podmínky, cíle, programy i metody výchovy a vzdělávání dětí. Celý program je k dispozici na chodbě MŠ (vedle ústřední nástěnky), stručnější verze pak v oddíle Úřední deska. Základním východiskem výchovy je návaznost na působení rodiny s cílem posilování kladných morálních hodnot a sociálních vztahů. Cílem vzdělávání je všestranný harmonický rozvoj dětí, jejich schopností i nadání. Předškolní ročníky se prostřednictvím speciálních programů připravují na záměrné učení a přestup do ZŠ.

Kroužky neorganizujeme
Všechny děti mají přístup k pestrým vzdělávacím činnostem, záměrně nejsou omezovány ani vytrhovány z aktivit, proto je nezačleňujeme do "kroužků". Namísto toho učitelky rozpracovávají do třídních programů činnosti nejen s ohledem na věk dětí ve skupině a jejich vývojovou úroveň, ale i cíleně rozvíjejí zájmy dětí a reagují na aktuální dění ve městě. Plány práce pravidelně zveřejňujeme na nástěnkách.

Dospělí v MŠ

Učitelky jsou plně kvalifikované. MŠ zajišťuje všem učitelkám systematické a trvalé zvyšování odbornosti, proškolování apod. Pro naši MŠ se čtyřmi třídami je stanoven počet 7 učitelek. Na školní rok 2016-2017 se nám podařilo finančně zajistit osmou učitelku, a proto nyní ke spojování tříd dochází výjimečně. Mezi provozní zaměstnance patří hospodářka a vedoucí školní kuchyně v jedné osobě, dále 2 kuchařky, 2 uklizečky a pradlena.

Spolupráce s rodiči

Rodiče dětí jsou dominantními partnery ve výchově dětí, zveme je k aktivní účasti do tříd (zejména odpoledne), pravidelně je informujeme o dění v MŠ i o jejich dítěti, mohou žádat odbornou konzultaci, vznášet náměty a připomínky. Jsme rádi, podaří-li se navázat oboustranný konstruktivní vztah a jsme-li rodiči vnímáni jako opora, spojenci a pomocníci ve vzdělávání jejich dětí.

Buy now