Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Na jejich ochranu klademe maximální důraz a níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

1) Informační povinnost správce

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak naše škola zpracovává Vaše osobní údaje.

2) Správce osobních údajů a zřozovatel

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
IČO: 00254843
DIČ:CZ00254843

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Jana Punčochářová
tel.: 354 224 861
poverenecpo@ostrov.cz


Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obracejte se na: 

Ing. Jana Punčochářová

tel.: 354 224 861
poverenecpo@ostrov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Poskytuje rady a konzultace ohledně plnění povinností spojených se zpracováním osobních údajů každému v tomto školském zařízení.
 • Kontroluje soulad zpracování osobních údajů (činnost správce či zpracovatele) s právní úpravou na ochranu osobních údajů v aktuálním znění.
 • Spolupracuje s úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
 • Poskytuje pomoc subjektům údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci a další) při uplatňování jejich práv.
 • Vede a spravuje spisové dokumentace k jednotlivým zpracováním osobních údajů.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

3) Jaké informace o Vás zpracováváme a proč

Jedná se o údaje z prvních kontaktních formulářů – Kontaktní formulář, Dotaz nebo připomínka a Nezávazná přihláška.

a) Identifikační údaje:
Vaše základní identifikační údaje (jméno, příjmení) potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli začít řádně komunikovat, vyřídit Vaše požadavky, dotazy a připomínky. Rozšířené identifikační údaje (datum narození, rodné číslo) jsou nutné pro správnou identifikaci jedince v případě shody jména a příjmení či/a zároveň data narození, (národnost, státní příslušnost) jsou důležité pro volbu komunikačního jazyka.

b) Adresní údaje:
Vaše adresní údaje (název ulice, číslo popisné, město, PSČ) zpracováváme proto, abychom Vám byli schopni zaslat informace v případě nefungujícího či chybně zadaného e-mailu nebo telefonického kontaktu. Zároveň je potřebujeme, abychom Vám na základě zájmu o uzavření Smlouvy o poskytování základního vzdělávání na naší škole a v případě zahájení procesu správního řízení byli schopni zaslat povinné dokumenty dle platného školského zákona.

c) Kontaktní údaje:
Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) využíváme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, odpovědět Vám na dotazy a zaslat či sdělit Vám důležité informace.

4) Jak s Vašimi osobními údaji dále pracujeme

Postup školy, jejich zaměstnanců, případně dalších subjektů při nakládání s Vašimi osobními údaji upravuje Směrnice k ochraně osobních údajů (GDPR), která stanovuje zejména pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů žáků a zákonných zástupců.

5) Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu (zejména školský zákon, zvláštní zákony)
 • ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci
 • na základě informovaného souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • vedení školních matrik, vedení třídní knihy, záznamy z pedagogických rad
 • doklady související s přijímáním dětí, žáků, studentů ke vzdělání
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, evidence lékařských posudků
 • evidence studia žáka – přijetí, průběh, ukončení studia, vysvědčení, evidenční listy dítěte

Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:

 • předávání orgánům státní správy (ČŠI, MŠMT, krajský úřad)
 • předávání údajů do okresního archivu

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro OSPOD
 • údaje předávané ČSSZ, zdravotním pojišťovnám
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, základní školy, školní družiny
 • kontakt na zákonné zástupce
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku
 • audio a videozáznamy ze školních akcí
 • informace o zdravotním stavu dítěte
 • číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školní fakturace

3. Subjekt údajů (žák, zákonný zástupce) má právo na:

 • Právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů – tím se rozumí právo na určité informace o zpracování svých osobních údajů
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – toto právo se netýká zákonného zpracování údajů (např. zpracování osobních údajů na základě školského zákona)
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – toto právo se netýká zákonného zpracování údajů (např. zpracování osobních údajů na základě školského zákona)
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, a to do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Podání žádosti

Ředitelka MŠ:
Mgr. Šárka Gabrielová
tel.: 725 182 349
sarka.gabrielova@mspalackeho.cz

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje žáků a zákonných zástupců zpracovává MŠ Palackého po dobu studia žáka ve škole a dále dle povinnosti vyplývající z Vyhlášky č. 364/2005 Sb., školský zákon, o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky.

6. Jak postupovat v případě, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu), e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz.

7. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořená pozice pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel)
 • skartace již nepotřebných údajů
 • zachovávání mlčenlivosti o údajích
 • neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

Buy now